VIETTHAI XAYNHATRONGOI - Giá trị cốt lõi - Xây dựng Việt Thái I Viet Thai Core Value

Về con người:

Chuẩn mực trong ứng xử – chuyên nghiệp trong chuyên môn – hài hòa trong công việc – không ngừng học tập – Tư duy nguyên nhân – Sáng tạo giải pháp

Về dịch vụ:

LÀM ĐÚNG – LÀM ĐỦ – LÀM TỐT – QUY CHUẨN

Về sản phẩm:

Tiến độ nhanh – chất lượng tốt – giá thành hợp lý.