Team

Vũ Xuân Tuyền
Chủ tịch HĐQT - GĐ Điều hành

Nguyễn Tiến Giang
Kiến trúc sư trưởng

Dương Thùy Trang
Kế toán - hành chính

Nguyễn Văn Thuyên
Senior Civil Engineer

Crish Gail
Senior Architecture Designer

Aswin cris
Senior Architecture Designer